Phát triển du lịch trên đảo Cái Chiên: Cả huyện và xã cùng vào cuộc

  Quyền lựa chọn hình thức, phương thức đầu tư thuộc về nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam cần có dự án đầu tư  Các tin tức khác

          Tin tức

          Sản phẩm

          Facebook Fanpage